ഡെത്ത് കാള്‍സ്

ബാറ്റണ്‍ ബോസ്സ്

ശ്യാമവര്‍ഷങ്ങള്‍

കൈപ്പുഴ ജയകുമാര്‍

അയലത്തെ നിശാഗന്ധി

കിഷോര്‍ ഏബ്രഹാം